Sylwetka absolwenta

Kierunek Lekarski

Studia medyczne trwają 6 lat i pozwalają zdobyć wiedzę na temat praktycznie wszystkich dziedzin medycyny. Pierwsze trzy lata skupiają się na nauczeniu teorii i do pewnego stopnia nawiązują do lat szkolnych, również pod względem nauczanych przedmiotów.

Zajęcia kliniczne, czyli wymagające kontaktu z pacjentami, rozpoczynają się na trzecim roku studiów i są pierwszą okazją do przekonania się, jak praca lekarza wygląda w praktyce. Z czasem poznaje się kolejne dziedziny medycyny, a ostatni, szósty rok studiów jest w zasadzie całkowicie poświęcony pracy z pacjentami w szpitalu.

Po studiach absolwenci odbywają roczny staż oraz zdają Lekarski Egzamin Końcowy, po czym mogą wybrać swoją specjalizację.


Kierunek Lekarsko - Dentystyczny

Stomatologia to dział medycyny, dlatego studia na kierunku lekarsko-dentystycznym w pierwszych latach zbliżone do tych na kierunku lekarskim. Lekarz dentysta zajmuje się profilaktyką i leczeniem chorób i zaburzeń w zakresie jamy ustnej. 

Po otrzymaniu dyplomu może pracować jako lekarz dentysta w zakresie całej stomatologii lub może po uzyskaniu jednej ze specjalizacji pracować jako specjalista posiadający szerszą i bardziej specjalistyczną wiedzę z zakresu np. stomatologii zachowawczej, chirurgii stomatologicznej, ortodoncji, protetyki czy periodontologii.


Kierunek Farmacja

Farmacja to nauka o przygotowywaniu, przechowywaniu, kontroli i dystrybucji leku. W czasie studiów poznaje się metody opracowania, badań i wytwarzania leków, zarówno w aptekach jak i w przemyśle farmaceutycznym. Student dowiaduje się w jaki sposób lek działa na ludzki organizm oraz jak można go badać z wykorzystaniem specjalistycznych metod chemicznych, biologicznych, farmaceutycznych, farmakologicznych i klinicznych.

Wiele zajęć prowadzonych jest w laboratoriach, dzięki czemu studia pozwolą ci rozwinąć systematyczność i precyzję niezbędną w pracy technologicznej lub analitycznej. Praca farmaceuty w aptece lub szpitalu opiera się także na kontakcie z pacjentem, dlatego student nauczy się zasad opieki farmaceutycznej, która wspomaga bezpieczeństwo i skuteczność stosowania leków. Student dowiaduje się także jak zarządzać apteką i jak pomagać na co dzień jej pacjentom oraz jak współpracować z lekarzem i pozostałym personelem medycznym. Student zaznajomi się z przepisami prawa farmaceutycznego oraz z zasadami produkcji leków zgodnie z najnowocześniejszymi obowiązującymi standardami dobrej praktyki wytwarzania.


Kierunek Analityka Medyczna

Studia na kierunku analityka medyczna kształcą przyszłych diagnostów laboratoryjnych, czyli osoby, które za pomocą specjalistycznych metod i aparatury, wykonują badania z zakresu m.in. chemii klinicznej, analityki ogólnej, hematologii, serologii z transfuzjologią, immunologii i mikrobiologii,  genetyki i biologii molekularnej. W zakresie kompetencji diagnosty laboratoryjnego znajduje się również nadzór nad wykonaniem oznaczeń laboratoryjnych oraz autoryzacja wyników. Przedmiotem badań jest materiał biologiczny w postaci m.in. krwi, moczu, kału, płynu mózgowo-rdzeniowego, stawowego, opłucnowego, otrzewnowego, nasienia czy materiału tkankowego.

Podczas studiów student nauczy się również jak zorganizować i jak zarządzać medycznym laboratorium diagnostycznym, pozna istotne zagadnienia z zakresu prawa medycznego oraz systemu zarządzania jakością w laboratorium. Diagności ściśle współpracują z lekarzami, którzy na podstawie uzyskanych wyników badań stawiają rozpoznanie choroby i  podejmują decyzje o leczeniu. Jest to kierunek interdyscyplinarny.


Kierunek Zdrowie Publiczne

Zdrowie publiczne jest kierunkiem interdyscyplinarnym – łączy kompetencje z dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu, nauk społecznych, nauk humanistycznych. Na studiach zdobędziesz wiedzę o człowieku i jego zdrowiu i chorobie, a jednocześnie o finansowaniu jednostek ochrony zdrowia, organizacji i zarządzaniu nimi. Ważnym elementem w programie studiów jest epidemiologia, zapobieganie zakażeniom i profilaktyka chorób.

Studia II stopnia poszerzają wiedzę zdobytą na studiach I stopnia i wiążą się z wyborem specjalności. Na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu są to: medycyna stylu życia (objęte patronatem Polskiego Towarzystwa Medycyny Stylu Życia), europejskie zdrowie publiczne, oraz zarządzanie w ochronie zdrowia.


Kierunek Ratownictwo Medyczne

W trakcie studiów przekazywana jest wiedza i kształtowane są umiejętności praktyczne niezbędne do pracy w zawodzie ratownika medycznego. Ich ukończenie wymaga opanowania dużej wiedzy teoretycznej z zakresu ratownictwa medycznego i specjalistycznego, medycyny ratunkowej, wielu umiejętności praktycznych oraz sprawności psychofizycznej.

Studenta czekają przedmioty z podstawowej wiedzy o człowieku (jak anatomia czy fizjologia), przedmioty kierunkowe (np. medyczne czynności ratunkowe wykonywane na zaawansowanych fantomach) i wiele przedmiotów klinicznych na oddziałach szpitalnych.

Umiejętność działania podczas wypadków zbiorowych przećwiczysz w pracowni wirtualnej rzeczywistości, a pierwszy kontakt z pacjentem student nawiązuje już podczas II semestru 1. roku.

 


Kierunek Fizjoterapia

Fizjoterapia jest integralną częścią obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Zajmuje się wykorzystaniem w leczeniu i terapii metod oraz środków naturalnych, takich jak różne rodzaje energii fizycznej, występującej w środowisku człowieka.

Fizjoterapeuta to osoba wykonującą zawód medyczny, legitymującą się kompetencjami i kwalifikacjami do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie. W pracy zawodowej wykorzystuje ruch, bodźce termiczne, kinetyczne, mechaniczne, elektryczne, świetlne oraz chemiczne, w celu utrzymywania i przywrócenia maksymalnych zdolności ruchowych i funkcjonalnych człowieka. Fizjoterapeuta po zakończeniu studiów będzie posiadał kompetencje do badania, oceny, diagnostyki funkcjonalnej oraz programowania postępowania fizjoterapeutycznego.

Jednolite studia magisterskie trwają 5 lat. Kończą się teoretycznym i praktycznym egzaminem zawodowym oraz obroną pracy magisterskiej.


Kierunek Dietetyka

Dietetyka koncentruje się na nauczaniu zasad żywienia człowieka – zdrowego i chorego. Poznasz zasady obowiązujące w określonych jednostkach chorobowych i różnice w żywieniu dzieci i osób dorosłych. Tak zdobytą wiedzę wykorzystasz w praktyce, układając zbilansowane diety. W planie uwzględnione są zajęcia z ogólnej wiedzy o człowieku, np. anatomia, fizjologia człowieka i kliniczny zarys chorób, dzięki czemu zrozumiesz, w jaki sposób funkcjonuje np. układ pokarmowy czy hormonalny oraz jak, stosując odpowiednią dietę, można wpłynąć na stan zdrowia.

Zajęcia odbywają się przede wszystkim w formie ćwiczeń, seminariów i wykładów, ale odwiedzisz także wrocławskie szpitale, gdzie przygotujesz się na późniejszy samodzielny kontakt z pacjentem.

Studia magisterskie poszerzają wiedzę, jaką zdobędziesz na studiach I stopnia, i zwiększają możliwości pracy w zawodzie.


Kierunek Pielęgniarstwo

Pielęgniarki i pielęgniarze zajmują się pielęgnacją i opieką nad chorymi, ich rehabilitacją i edukacją oraz profilaktyką chorób. Są także uprawnieni do samodzielnego udzielania w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, leczniczych, a także medycznych czynności ratunkowych. Są członkami zespołów terapeutycznych w podmiotach leczniczych. Mogą wystawiać recepty w procesie farmakoterapii jak również orzekać o rodzaju i zakresie świadczeń opiekuńczo – pielęgnacyjnych.

Podczas pierwszych lat studiów zajęcia odbywają się głównie w Centrum Symulacji Medycznej i w pracowniach umiejętności pielęgniarskich, ale kontakt z pacjentem nawiążesz bardzo szybko, bo już podczas zajęć praktycznych na II semestrze 1. roku.

Studia I stopnia są realizowane w formie 3-letnich studiów stacjonarnych i 3,5-letnich studiów niestacjonarnych. Studia 3,5-letnie odbywają się w weekendy oraz w formie e-learningu i są przeznaczone przede wszystkim dla osób chcących się przekwalifikować. Studia I stopnia kończą się teoretycznym i praktycznym egzaminem zawodowym oraz obroną pracy licencjackiej.


Kierunek Położnictwo

Położnictwo to kierunek związany z pracą na sali porodowej, ale także z ginekologią, pediatrią, opieką położniczą, genetyką, embriologią i promocją zdrowia. Po zakończeniu studiów położna jest wykwalifikowana do prowadzenia edukacji zdrowotnej obejmującej przygotowywanie do życia w rodzinie i planowanie ciąży, monitorowanie prawidłowego przebiegu ciąży i przyjmowanie porodu.

Podczas pierwszych lat studiów zajęcia odbywają się głównie w Centrum Symulacji Medycznej oraz pracowniach umiejętności położniczych, ale kontakt z pacjentem nawiążesz bardzo szybko, bo już podczas zajęć praktycznych na II semestrze 1. roku. Podczas wielu godzin spędzonych na oddziałach nabędziesz wiedzę medyczną w teorii i praktyce oraz zdobędziesz umiejętności pracy z ludźmi.