Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
/w przypadku pozyskiwania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą/


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, dalej RODO) informujemy, że:


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu z siedzibą przy Wybrzeżu Pasteura 1, 50-367 Wrocław, zwany dalej „Administratorem”, reprezentowany przez Rektora;

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pod adresem e-mail:
iod@umed.wroc.pl ;
3. Pani/Pana dane osobowe 
zawarte w formularzu rejestracyjnym portalu www.biurokarier.umed.wroc.pl, a także dane uzupełniane przez Panią/Pana w swoim profilu bądź podawane w poszczególnych formularzach zgłoszeniowych przetwarzane będą dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu poszukiwania pracy
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:

a) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych,

5. Pana/Pani dane osobowe Administrator może udostępniać: wewnętrznym jednostkom organizacyjnym Administratora, podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartych umów oraz innym organom lub podmiotom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów;

6. Administrator może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w imieniu Administratora, w szczególności będą to podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania danych studentów;

7.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od ostatniej Pani/Pana aktywności na koncie. Po upływie tego czasu konto zostanie usunięte.
8. W przypadkach, na zasadach i w trybie określonym w obowiązujących przepisach przysługuje Pani/Panu prawo do żądania: dostępu do treści danych oraz ich sprostowania (art. 15 i 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art.
21 RODO), przenoszenia danych (art. 20 RODO) oraz cofnięcia Pani/Pana zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku podejrzenia, że dane osobowe są przetwarzane przez Administratora z naruszeniem przepisów prawa;

1
0. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 4 pkt 4) RODO, co oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej;
11. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego (tj. poza terytorium EOG) lub organizacji międzynarodowej na zasadach określonych w przepisach prawa.